قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مؤس

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1391/02/26
شماره ویژه نامه ۴۶۳
شماره انتشار ۱۹۵۷۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۶۴۱۷/۶۲۲                                                                         ۱۷/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۸۱۸۵۷/۴۷۳۰۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بـین‌المللی ترمیم و توسعه ( IBRD ) و مؤسسه توسعه بین‌المـللی (IDA) از مؤسسـه‌های وابسته به گروه بانـک جهانی که با عنوان لایحه یک فـوریتی به مجلس شورای اسلامی تقـدیم گردیده بود، با تـصویب در جلـسه علنی روز سه‌شـنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محـترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۲۸۳۹۳                                                                              ۲۴/۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ( IBRD ) و مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۴۱۷/۶۲۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد   قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه جمـهوری اسلامی ایران در چـهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی در مجموع به ارزش هفتاد و هشت ‌میلیون و پنجـاه ‌و یک هزار (۷۸.۰۵۱.۰۰۰) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهـای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ هجری شـمسی اقدام نماید. همچـنین به دولت اجازه داده می‌شود که ضمن مشارکت در برنامه افزایش سرمایه مؤسسه توسعه بین‌المللی، نسبت به پذیره‌نویسی سـهام مؤسسـه مزبور برای دوره‌های (۵) الی (۱۶) در مجمـوع به ارزش نوزده‌ میلـیون و هفتصد هزار (۱۹.۷۰۰.۰۰۰) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹ هجری شمسی اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی خود مبالغ یادشده را تأمین و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور نماید.     منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه در مؤسسات وابسته به گروه بانک جهانی (میلیون دلار آمریکا)                                                                     سال مالی مؤسسه ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ـ افزایش عمومی سرمایه ۶۷/۱۰ ۶۷/۱۰ ۶۷/۱۰ ۶۷/۱۰ ۶۷/۱۰ ٭ ٭ ٭ ٭ بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ـ افزایش موردی سرمایه ۲۸/۶ ۲۸/۶ ۲۸/۶ ۲۸/۶ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ مؤسسه بین‌المللی توسعه ـ دور (۵) الی (۱۵) ۲۶/۱ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ مؤسسه بین‌المللی توسعه ـ دور (۱۶) ۱/۱ ۲۶/۲ ۲/۳ ۹/۲ ۶/۲ ۱/۲ ۶/۱ ۳/۱ ۱   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی