عضویت مسئول بسیج اساتید هر دانشگاه در شورای فرهنگی همان دانشگاه

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/01/17
شماره ویژه نامه ۱۷۷۹۷
شماره انتشار ۱۷۷۹۷
شماره نامه
تاریخ نامه

 (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 579 مورخ 16/12/1384 به پیشنهاد دفتر مرکزی بسیج اساتید، عضویت مسئول بسیج اساتید هر دانشگاه در شورای فرهنگی همان دانشگاه را تصویب کرد.