عضویت نماینده سازمان ملی جوانان در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/05/03
شماره ویژه نامه ۱۸۱۷۷
شماره انتشار ۱۸۱۷۷
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 607 مورخ 5/4/1386 عضویت نماینده سازمان ملی جوانان در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان را در قالب الحاق یک بند به ماده2 آیین‌نامه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان به شرح ذیل تصویب کرد:        « 14ـ یکی از معاونین سازمان ملی جوانان» معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی