عضویت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/07/12
شماره ویژه نامه ۱۷۹۴۵
شماره انتشار ۱۷۹۴۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه589 مورخ 14/6/1385 موضوع عضویت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را تصویب نمود.