عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/01/17
شماره ویژه نامه ۱۷۷۹۷
شماره انتشار ۱۷۷۹۷
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 579 مورخ 16/12/1384 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.