فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجری شمسی

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1391/03/06
شماره ویژه نامه ۴۶۶
شماره انتشار ۱۹۵۸۱
شماره نامه
تاریخ نامه