قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1393/02/03
شماره ویژه نامه ۶۷۶
شماره انتشار ۲۰۱۳۵
شماره نامه
تاریخ نامه

قانون آیین دادرسی کیفری