قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1391/08/09
شماره ویژه نامه ۵۱۱
شماره انتشار ۱۹۷۰۹
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۴۳۳۶۵/۲۰                                                                           ۱/۸/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۱۵۱۰۶۳                                                                              ۶/۸/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۳۳۶۵/۲۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد   قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ماده واحده ـ عنوان «صندوق بیمه روستاییان و عشایر» مندرج در بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ به عبارت «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» تغییر می‌یابد. تبصره ـ اجرای طرح در خـصوص کشـاورزان غیرساکـن در روستاها منوط به تأمین بار مالی مربوط به سهم دولت از حق بیمه ایشان در قوانین بودجه سالانه کشور می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی