فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1390/03/02
شماره ویژه نامه ۴۶۵
شماره انتشار ۱۹۵۷۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۱۴۶                                                                                ۲/۳/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹، بدینوسیله اولین فهرست موارد موضوع بند یادشده (مربوط به بازه زمانی ۱۳۳۵ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و لازم به توضیح می‌باشد: ۱ ـ فهرست مذکور که جنبه اعلامی دارد، تنها حاوی قوانین نسخ‌شده صریح می‌باشد که کل متن قانون نسخ گردیده است. ۲ـ هرگونه استناد به قوانین یادشده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز می‌باشد. ۳ـ در ستون دلیل و تاریخ نسخ، مطابقت‌های تاریخی (هجری شمسی ـ هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ـ سیدمحمدحسن ابوترابی