مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آب‌بر

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/12/27
شماره ویژه نامه ۱۹۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۵۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجاندر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1390 طرح جامع ـ تفصیلی شهر آب‌بر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ‌ 30/5/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:1ـ اراضی اداره جهاد کشاورزی واقع در بخش غربی شهر به کاربری باغات و کشاورزی تبدیل شود و صرفاًً محدوده ساختمانهای موجود به عنوان کاربری اداری تثبیت گردند.2ـ سلسله مراتب شبکه معابر مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.3ـ سایت اداری پیشنهادی واقع در ضلع شمال غربی و در حریم شهر، به محدوده شهر الحاق گردد.4ـ سایت مسکونی با عنوان مسکن مهر واقع در شمال غربی محدوده شهر متناسب با تعداد متقاضیان (حدود سه هکتار) داخل محدوده شهر قرار گیرد و مابقی اراضی از محدوده شهر خارج گردد.5 ـ عرض بستر و حریم کلیه مسیل‌ها از آب منطقه‌ای استان استعلام و در نقشه کاربری پیشنهادی لحاظ گردد.6 ـ در نقشه سلسله مراتب شبکه معابر رینگ شمالی شهر به خیابان شریانی درجه 2 فرعی تبدیل شود.7ـ در نقشه کاربری پیشنهادی اراضی با عنوان باغ مسکونی به کاربری باغات تبدیل و هرگونه اقدام در آن تابع ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن خواهد بود.8 ـ شهرک صنعتی واقع در حریم پیشنهادی از حریم شهر خارج گردد و مساحت حریم شهر مطابق بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر یکصد هزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مصوب 15/5/1386 تا 5 برابر محدوده شهر تعیین گردد.9ـ کاربری پیشنهادی تحت عنوان خدمات عمومی از حریم شهر حذف گردد.10ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها اصلاح گردد.11ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1403) معادل 7423 نفر در محدوده‌ای به وسعت 179 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 41 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1042 هکتار تهیه و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر آب‌بر بیش از پیش فراهم گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد