مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایزدخواست

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/06/14
شماره ویژه نامه ۱۹۶۶۲
شماره انتشار ۱۹۶۶۲
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایزدخواست استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/4/1391، طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایزد خواست را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 15/11/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:       1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری وتعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.       2ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره 1 ذیل ماده 44 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخ 12/10/1378 هیأت محترم وزیران مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.       3ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.       4ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح و سرانه و جمعیت پیشنهادی به سال 1404 افزایش یابد.       5 ـ در نقشه کاربری پیشنهادی صرفاً کاربری‌های داخل محدوده شهر مشخص گردد و سایر کاربری‌ها و اراضی خارج از محدوده در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص گردد.       6 ـ عرض بستر و حریم مسیل در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مشخص گردد.این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 9794 نفر در محدوده‌ای به وسعت 292 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 51 نفر در هکتار و تراکم) و حریمی به مساحت 1325 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.       ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر ایزدخواست بیش از پیش فراهم گردد.       خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.       همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.