مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علامرودشت

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/06/20
شماره ویژه نامه ۴۹۸
شماره انتشار ۱۹۶۶۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۳۳۵۰۰                                                                  ۲۸/۵/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علامرودشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱، طرح جامع ـ تفصیلی شهر علامرودشت را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ پارک و فضای سبز ضلع جنوبی که به محدوده الحاق گردیده از محدوده شهر خارج و در حریم شهر حفظ گردد. ۲ـ سایت اداری الحاقی به محدوده در حد سرانه مصوب شورای عالی در داخل محدوده قرار گیرد و مابقی از محدوده شهر خارج گردد. (در حد وضع موجود تثبیت گردد) ۳ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد. ۴ـ کمربندی پیشنهادی جنوبی شهر با توجه به عدم ارائه توجیه فنی مناسب حذف و خط محدوده بر بافت موجود یا پیشنهادی منطبق شود. ۵ ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی تا سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. ۶ ـ تأسیسات پیشنهادی ضلع شمال غربی با توجه به عدم نیاز از محدوده شهر خارج و خط محدوده در این بخش بر خط محدوده طرح هادی منطبق گردد. ۷ـ اراضی زراعی واقع در شمال شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر بافت موجود یا کاربری‌های پیشنهادی منطبق گردد. ۸ ـ عرض بستر و حریم مسیل در نقشه کاربری پیشنهادی تهیه و ارائه گردد. ۹ـ دسترسی شبکه معابر محلی به کمربندی شمالی شهر محدود گردد و شبکه معابر مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد. ۱۰ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر یکصدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد. ۱۱ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۵۴۲۲ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۳۰۴ هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۸/۱۷ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۵۲۷ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر علامرودشت بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی