رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به

مرجع تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار 1391/02/28
شماره ویژه نامه ۴۶۴
شماره انتشار ۱۹۵۷۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره هـ/۹۱/۹۳                                                                          ۲۴/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۴/۲/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۸       کلاسه پرونده : ۹۱/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقای وجیه اله حمدی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای وجیه‌اله حمدی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریسی آراء متفاوت صادر کرده‌اند. مشارالیه با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۷/۲۳۶۶ با موضوع دادخواست شاکی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته « استخدام»، به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ـ۴/۵/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که با احتساب سنوات خدمت وظیفه که به عنوان سرباز معلم بوده است شاکی بیش از ۴ سال به عنوان معلم حق‌التدریس سابقه خدمت دارد و از طرفی قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مطلق سابقه حق‌التدریس را مبنای تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس قرار داده است و قیدی در معنی و این که دوران خدمت تدریس به عنوان سرباز معلم قابل محاسبه به عنوان سابقه حق‌التدریس نیست ندارد، بنابراین در مجموع شاکی واجد شرایط تبدیل وضعیت تشخیص می‌شود حکم به وارد دانستن شکایت وی و الزام خوانده به تبدیل وضعیت وی از حق‌التدریس به رسمی با رعایت مقررات مربوط به گزینش، حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده مستنداً طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۷/۹۰۲ با موضوع دادخواست آقای مهدی حقوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان تکاب و به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۵ـ۳۰/۶/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که مطابق مدارک ابراز شده به وسیله شاکی، مشارالیه در سالهای ۱۳۸۰ ـ۱۳۷۹، ۱۳۸۱ـ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ـ۱۳۸۲ در حدود نصاب قانونی سابقه خدمت به عنوان حق‌التدریس دارد و بنابراین مطابق قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس و بند ۳ـ۱ دستورالعمل اجرایی آن واجد شرایط استخدام است از این رو به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به اعاده به خدمت وی و اقدام در مورد تبدیل وضعیت وی با رعایت سایر مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است. ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۴۱۲۲ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم فرحناک به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته رسیدگی و استخدام به صورت رسمی در آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره ۴۸۰۹ـ۳۰/۹/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به محتوای پرونده، مقررات ماده واحده قانون الحاق ماده ۶ مکرر به اساسنامه نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۷۷ و مقررات قانون لغو مواد ۶ و ۶ مکرر الحاقی اساسنامه مصوب ۱۳۸۰ و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ ـ ۹/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی و مدارک ارائه شده منطبق با مواد قانونی یاد شده نیست و فاقد شرایط مقرر برای استخدام رسمی است. بنابراین شکایت وی وارد به نظر نمی‌رسد و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است. رأی مذکور در اجرای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۱ـ۲۲/۶/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده، شاکی از سالهای ۱۳۷۶ـ ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶ و همچنین در سالهای ۱۳۸۱ـ۱۳۸۰، ۱۳۸۲ـ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ـ۱۳۸۲ به سمت آموزگاری تدریس می‌کرده و مجموع سالهای تدریس وی متجاوز از ۵ سال است که منطبق با بند الف ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس و استفساریه مجلس مصوب ۱۳۸۳ معلمان حق‌التدریس، صرف نظر از انفصال و انقطاع، است. علی‌هذا نامبرده واجد شرایط استخدام رسمی است با اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۵۸ ضمن نقض دادنامه شماره ۴۸۰۹ـ۳۰/۹/۱۳۸۷ صادر شده از شعبه ۱۰ مستنداً به قانون یادشده و دادنامه شماره ۵۵۳ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۷/۴۱۲۲ مطروح در شعبه مذکور وارد و حکم به الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۷/۱۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای وجیه‌اله حمدی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته استخدام و به کارگیری در آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره ۲۵۸ـ۱۳/۲/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که به موجب قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس و دستورالعمل اجرایی قانون مذکور داشتن ۴ سال سابقه حق‌التدریس یا سه سال سابقه حق‌التدریس و قبولی در آزمون ضروری است و حسب مفاد لایحه جوابیه ارسالی، شاکی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۰ تا تصویب قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس ۷/۷/۱۳۸۳ به مدت سه سال سابقه تدریس داشته است ولی برابر بند ۱/۱ آیین‌نامه اجرایی در سال تحصیلی ۱۳۸۳ـ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۴ـ۱۳۸۳ در سمت آموزگار حق‌التدریس شاغل در امر تدریس نبوده است و برابر بند ۳/۳ همان آیین‌نامه، فاقد کارنامه قبولی آزمون استخدام ادواری بوده و در آزمون تخصصی نیز شرکت نکرده است البته وی به مدت ۲ سال از ۱/۷/۱۳۷۷ تا ۳۱/۶/۱۳۷۹ به عنوان سرباز معلم در آموزش و پرورش خدمت کرده است که بر اساس دستورالعملهای ۵/ ۸۷۴۷۵/۷۱۰ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۳ و ۲۲/۶۳۸۱۷/۷۱۰ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۱۰/۱۰۳۲۸/۷۱۰ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ وزارت متبوع جزو سابقه خدمت حق‌التدریس محسوب نمی شود از طرفی به کارگیری مجدد به عنوان حق‌التدریس نیز منوط به نیاز اداره طرف شکایت است و سابقه خدمت شاکی تکلیفی برای آموزش و پرورش جهت استخدام مجدد نامبرده به عنوان حق‌التدریس ایجاد نمی‌کند علی‌هذا شکایت مطروح وارد تشخیص نمی‌شود و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق مقررات ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ـ ۴/۵/۱۳۸۸ خدمت به عنوان سرباز معلم را به عنوان سابقه حق‌التدریس تلقی و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۸ـ۱۳/۲/۱۳۸۸ ایام تدریس به عنوان سرباز معلم را قابل‌احتساب سابقه حق‌التدریس موضوع قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳ تلقی نکرده است تعارض محقق و مسلم است و با توجه به این که احکام مقرر در قانون مذکور بر معلمان حق‌التدریس قابل اعمال و اجرا است و سرباز معلم، معلم حق‌التدریس نمی‌باشد تا ایام تدریس به عنوان سرباز معلم قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریسی تلقی شود و دستورالعملهای شماره ۵/۸۷۴۵۷/۷۱۰ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ و ۲۲/۶۳۸۱۷/۷۱۰ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۱۰/۱۰۳۲۸/۷۱۰ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ وزارت آموزش و پرورش که تاکنون ابطال نشده است، سابقه سرباز معلمی را قابل احتساب به عنوان معلمی حق‌التدریس ندانسته است، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۸ـ۱۳/۲/۱۳۸۸ که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری