رأی شماره ۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان برقراری طرح ارتقاء شغ

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/01/25
شماره ویژه نامه ۱۸۰۹۲
شماره انتشار ۱۸۰۹۲
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 24/11/1385        شماره دادنامه: 780        کلاسه پرونده: 85/852‏        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏        شاکی: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش.‏        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 24 و 29 ‏دیوان عدالت اداری.‏        مقدمه: الف ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/230 موضوع ‏شکایت خانم فاطمه سروندی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته برقراری ‏همزمان طرح ارتقاء شغلی معلمان و موضوع همترازی اعضاء هیأت علمی به شرح دادنامه ‏شماره 1278 مورخ 23/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از اینکه به استناد ‏حکم مورخ 5/2/1384 مشارالیها از مزایای همترازی از ابتدای سال 1384 برخوردار ‏گردیده است، نظر به اینکه عدم انجام خواسته نامبرده به استناد بند 5 مصوبه شماره ‏‏2552/ت/29932هـ مورخ 26/1/1383 هیأت وزیران بوده و شاکیه بدواً می‎بایست نسبت ‏به ابطال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت ‏مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهارنظر می‎گردد. ب ـ 1ـ شعبه بیست و چهارم ‏در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکایت آقای مختار احمدی به طرفیت ‏سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته برقراری فوق‎العاده ویژه (ارتقاء شغلی) ‏برای کارکنانی که از همترازی استفاده می‎نمایند به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ ‏‏9/5/1385 چینن رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً حسب ماده6 قانون نظام هماهنگ ‏پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده ‏شده در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان فوق‎العاده‎های ‏خاص وضع نماید. ثانیاً در اجرای ماده 6 قانون فوق‎الذکر هیأت وزیران حسب مصوبه ‏شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 تصویب نمود، فوق‎العاده ویژه به کارکنان ‏متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوق‎العاده ‏شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس که در مراکز یا واحدهای آموزشی ‏مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از 80% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل ‏کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیأت دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عالی کمتر ‏باشد. رابعاً اینکه هـر یک از فوق‎العاده‎های مقرر مـواد 6 و 8 قانون مارالذکرحق مکتسبه ‏جداگانه‎ای بوده‎ و کلیه دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت آن به صورت توأم به‎کارکنان ‏واجد شرایط بوده و دفاعیات سازمان مدیریت مبنی بر اینکه کارکنان دارای شرایط، مجاز ‏به اختیار یکی از دو مورد برخورداری از فوق‎العاده مزبور و یا افزایش ناشی از همترازی با ‏اعضاء هیأت علمی می‎باشند و شاکی مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضییع ‏حقوق شاکی می‎باشد و رأی شماره 163 الی 165 مورخ 23/3/1385 هیأت عمومی دیوان ‏مشعر بر این بوده، علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به برخورداری از فوق‎العاده ‏ویژه (ارتقاء شغلی) صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده‎های ‏کلاسه 85/1504 و 85/1743 موضوع شکایت آقای داود اصلانی، آقای محمدحسین نیکو ‏به طرفیت سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته ‏برقراری فوق‎العاده ویژه ارتقاء شغلی به شرح دادنامه‎های شماره 3895 و 3902 مورخ ‏‏9/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در بند 5 قسمت (ج) مصوبه ‏مورخ 19/1/1383 هیأت وزیران در مورد پرداخت فوق‎العاده ویژه مذکور است، معلمانی ‏که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیأت ‏علمی شده‎اند، شامل فوق‎العاده ارتقاء شغلی نمی‎شوند. بنابراین برقراری فوق‎العاده مذکور ‏موجه به نظر نمی‎رسد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان ‏عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر ‏تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور ‏رأی می‎نماید.‏ رأی هیأت عمومی         نظر به اینکه حسب دادنامه شماره778ـ779 مورخ 24/11/1385 هیأت عمومی ‏دیوان اعتراض نسبت به مفاد بند 5 تصویب‎نامه راجع به فوق‎العاده ویژه معلمان از حیث ‏عدم شمول آن به مستخدمان رسمی مشمول ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ‏دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و این قسمت از مصوبه هیأت دولت مغایر قانون تشخیص ‏داده نشده است و اساساً حکم مقرر در ماده 6 قانون فوق‎الذکر مفید اختیار قانونی هیأت ‏دولت در وضع فوق‎العاده‎های خاص با تعیین شرایط و ضوابط تعلق و پرداخت آنها می‎باشد، ‏بنابراین دادنامه‎های شماره1278 مورخ23/7/1384 شعبه29 بدوی، شماره3895 و 3902 ‏مورخ 9/10/1385 شعبه 4 بدوی دیوان که به شکایت شاکیان رسیدگی بعمل آورده و آن ‏را مردود اعلام داشته‎اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ‏قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ‏ذیربط در موارد مشابه لاز‎م‎الاتباع است.‏ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد