رأی شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استنباط از ماده ۳۹ قانون استخدا

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/01/25
شماره ویژه نامه ۱۸۰۹۲
شماره انتشار ۱۸۰۹۲
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 5/12/1385        شماره دادنامه: 799        کلاسه پرونده: 83/247‏        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏        شاکی: وزارت امور خارجه.‏        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 19 دیوان ‏عدالت اداری.‏        مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع ‏شکایت آقای حسین باروتی به طرفیت وزارت امور خارجه به خواسته الزام به پرداخت ‏فوق‎العاده ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت به شرح دادنامه شماره 1042 مورخ ‏‏12/7/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه مورد مطالبه شاکی به استناد ‏ماده 30 اساسنامه وزارت امور خارجه ثابت و خدشه ناپذیر است و ادعاهای وکیل طرف ‏شکایت از جمله استناد به بخشنامه شماره 600/31/3/م/ن مورخ 17/2/1365 مبنی بر انجام ‏حداکثر صرفه‎جوئی از منابع مالی دولت و تکلیف وزارت امور خارجه در عمل به بخشنامه ‏مذکور بی‎مورد می‎باشد، زیرا منظور از صرفه‎جوئی مذکور در بخشنامه حذف تشریفات زائد ‏و خرج‎های جنبی غیر ضروری دستگاههای دولتی بوده نه حقوق مسلم و حقه پرسنل و ‏نیز ادعای اینکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوری وزارت متبوع مختار بوده که ‏فوق‎العاده بدی آب و هوا را پرداخت نماید یا ننماید و استناد به کلمه (می‎توانند) کاملاً ‏استنباط غلطی است و کلمه فوق که به عبارت قابل پرداخت یا می‎توانند ذکر گردیده ‏به معنای اختیار دستگاه نمی‎باشد بلکه حسب وظیفه بایستی پرداخت نمایند. بنابمراتب با ‏احراز تضییع حق شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوم در ‏رسیدگی به پرونده کلاسه 82/447 موضوع شکایت آقای محمود اسدی به طرفیت وزارت ‏امور خارجه به خواسته استرداد کسورات 25% حق فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به شرح ‏دادنامه شماره 2062 مورخ 2/8/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به منطوق ‏ماده 39 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی می‎توانند ‏علاوه بر فوق‎العاده شغل مذکور در ماده 38 قانون مارالذکر فوق‎العاده‌هائی به شرح زیر « از ‏جمله بند (ج) ماده 39» به مستخدمین پرداخت کنند. همانطوری که کلمه می‎تواند در ‏متن قانون منظور گردیده موضوع پرداخت را اختیاری تکلیف نموده موظف از آن استفاد ‏نمی‎شود. بنابمراتب معروضه شکایت فوق‎التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن ‏صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور قضات شعب ‏دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت ‏به صدور رأی می‎نماید.‏ رأی هیأت عمومی         اولاً وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه ‏کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جوئی در هزینه‎های جاری، سالب حق قانونی ‏مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مربوط با رعایت ‏مقررات نمی‎باشد، دادنامه شماره1042 مورخ12/7/1382 شعبه نوزدهم در حدی که متضمن ‏این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی ‏به استناد ماده43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ‏اداری مربوط لازم‎الاتباع است.‏ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی