رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سقف اضافه کار کارکنان دفاتر حقو

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/02/22
شماره ویژه نامه ۱۸۴۰۷
شماره انتشار ۱۸۴۰۷
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 7/11/1386        شماره دادنامه: 1289        کلاسه پرونده: 84/484        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای علی نوری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/867 موضوع شکایت آقایان ابرام اسکندری، مختار خسروی و علی نوری به طرفیت، سازمان آب منطقه‎ای فارس به خواسته، الزام خوانده به اجرای مصوبه شماره 84488/ت898 مورخ 17/10/1368 هیأت وزیران در خصوص پرداخت حداکثر 120 ساعت اضافه کاری به کارشناسان دفاتر حقوقی به شرح دادنامه شماره 1650 مورخ 13/8/1382 چنین رأی صادر نموده است،... با عنایت به مصوبه شماره 84488/ت898 ـ 17/10/1368 هیأت وزیران سقف اضافه کاری را برای کارشناسان دفاتر حقوقی افزایش داده و این افزایش هیچگونه الزامی برای وزارتخانه در پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ایجاد نمی‎نماید و اصولاً اضافه کاری در قبال انجام کار و با نظر مساعد اداره متبوعه می‎باشد و مستخدم با توجه به میزان کار مستحق دریافت اضافه‌کاری می‎گردد که بر مبنای حداکثر و حداقلی که تعیین‌شده پرداخت می‎شود لذا با عنایت به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده حکم به رد آن صادر می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 10 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1099 موضوع تقاضای تجدیدنظر علی نوری نسبت به دادنامه شماره 1650 مورخ 6/9/1382 شعبه 18 به شرح دادنامه شماره 552 مورخ 18/6/1383 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب ـ1ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2089 موضوع شکایت محمود پوراکابر به طرفیت، شرکت سهامی آب منطقه‎ای گیلان به خواسته، الزام خوانده به اجرای مصوبه شماره 84488 ـ ت898 هیأت وزیران به شرح دادنامه شماره 1218 مورخ 30/8/1377 چنین رأی صادر نموده است، ... با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه شرکت مصوبه مذکور را منطبق با شرایط درآمدی خود به مرحله اجراء در می‎آورد و همچنین دفاع نموده که مصوبه مذکور بیانگر این مطلب نیست که حتماً این شرکت موظف باشد هر ماه 120 ساعت به عنوان اضافه کار منظور نماید بـا ملاحظه متن مصوبه که هیچگونه قید و شرطی در آن منظور نگردیده و با عنایت به دستور پرداخت اضافه کاری مربوطه از ناحیه معاونت حقوقی وزارت نیروشکایت شاکی واردتشخیص می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1173 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت سهامی آب منطقه‎ای گیلان نسبت به دادنامه شماره 1218 مورخ 30/8/1377 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 52 مورخ 12/2/1378 دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         مطابق بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری، فوق‎العاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیرمستمر قابل پرداخت است. طبق تصویب‎نامه شماره 4488ت898 مورخ 17/10/1368 هیأت وزیران که در اجراء بند (الف) ردیف 5 ضوابط اجرائی بودجه به تصویب رسیده است، سقف اضافه‌کار کارکنان دفاتر حقوقی دستگاهها که مسئولیت و وظایف و تکالیف مقرر در تصویب‎نامه مزبور را به عهده دارند به میزان 120 ساعت در ماه افزایش یافته است. نظر به اینکه مراد از واژه سقف در مصوبه هیأت وزیران جواز پرداخت فوق‎العاده اضافه کار ساعتی حداکثر به میزان 120 ساعت در ماه است و متضمن الزام به پرداخت آن به میزان مذکور نیست،بنابراین دادنامه شماره 552 مورخ 18/6/1383 صادره از شعبه دهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی « به خواسته فوق‎العاده اضافه کار ساعتی به میزان 120 ساعت در ماه» صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی