رأی شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت ادا

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/12/11
شماره ویژه نامه ۱۸۳۵۴
شماره انتشار ۱۸۳۵۴
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 8/8/1386        شماره دادنامه: 672        کلاسه پرونده: 84/248        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شهرداری زنجان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1372 و 80/709 موضوع شکایت آقای میرمحمد سیدین بطرفیت، شهرداری زنجان بخواسته، بازگشت به کار و تعیین وضعیت حقوقی و تادیه حقوق قانونی به شرح دادنامه شماره 1953ـ1954 چنین رأی صادر نموده است، شاکی علیه شهرداری زنجان شکایت و درخواست بازگشت به کار و تعیین وضعیت خدمتی و تادیه حقوق قانونی را نموده است و مشتکی‎عنه طی لایحه‎ای به شماره فوق‎الذکر اعلام داشته بخاطر عدم رعایت مقررات اداری با شاکی تسویه حساب گردیده است و به صورت خرید خدمت اشتغال داشته است و استخدام وی منوط به تصویب چارت سازمانی بوده است که بلحاظ خاتمه خدمت منتفی است. با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه شاکی به صورت خرید خدمت اشتغال داشته و در متن قرارداد نیز منعکس است که شهرداری تعهدی به استخدام ندارد و شهرداری هر موقع که صلاح بداند می‎تواند قرارداد را یکجانبه فسخ نماید، فلذا شاکی دلیل کافی بر مخدوش بودن اقدامات طرف شکایت ارائه ننموده و ایرادی که متضمن نقض قوانین و مقررات بوده باشد، ملاحظه نشد. فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد نیست وحکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1709 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای میرمحمد سیدین بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره1953ـ1954مورخ9/11/1381 صادره از شعبه هفتم دیوان بشرح دادنامه شماره1367 مورخ3/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده است، بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هفتم بدوی دیـوان در رسیدگی به پرونده کلاسه80/1446 موضوع شکایت آقای میرمحمد سیدین به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان بخواسته، اعتراض به رأی صادره (397 مورخ 14/6/1380) و بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 136 مورخ 2/2/1382 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت آقای میرمحمد سیدین فرزند میرطاهر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان دایر بر اعتراض به رأی صادره شماره 397 مورخ 14/6/1380 و بازگشت به کار با توجـه به محـتویات پرونده و اقدامات بعمل آمده و ملاحظه مستندات شکایت و بررسی لایحه شماره 3432 مورخ 5/9/1380 و سوابق ضمیمه شده و با عنایت به قرارداد منعقده فیمابین شاکی و شهرداری زنجان به شماره 54997 مورخ 27/3/1380 نظر به اینکه شهرداری از مؤسسات عمومی غیر دولتی است و قرارداد خرید خدمت را فقط ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی می‎توانند منعقد نمایند، لذا مستنداً به تصویب‎نامه شماره17597 مورخ 22/3/1363 هیأت وزیران و بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رأی معترض‎عنه و طرح مجدد در هیأت همعرض صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1264 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان به خواسته، اعتراض به دادنامه شماره 136 مورخ 2/2/1382 شعبه 7 دیوان بشرح دادنامه شماره 919 مورخ 13/7/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره تجدیدنظرخواه به جای شاکی مرحله بدوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری را که صادرکننده رأی مورد شکایت بوده و در مرحله بدوی طرف شکایت نبوده است، بعنوان تجدیدنظرخوانده اعلام نموده است، بنا به مراتب بلحاظ عدم توجه اعتراض به شعبه صادرکننده رأی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         طبق ماده 188 قانون کار مصوب 1369 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نیستند. نظر به اینکه شاکی به موجب قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندس کشاورزی در سازمان پارکها و فضای سبز حسب موافقت خود بامدت محدود و معین به خدمت گمارده شده و نتیجتاً مشمول مقررات خاص استخدامی خرید خدمت بوده و شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارکها و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین بلحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی او در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته است. لذا دادنامه‎های شماره 1954ـ1953 مورخ 9/11/1381 شعبه هفتم بدوی که متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره 1367 مورخ 3/9/1382 شعبه نهم تجدیدنظر تایید شده و قطعیت‌یافته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور