رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسید

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/12/11
شماره ویژه نامه ۱۸۳۵۴
شماره انتشار ۱۸۳۵۴
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 8/8/1386        شماره دادنامه: 668        کلاسه پرونده: 85/540        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سیدحسن میرعابدینی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 21 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/583 موضوع شکایت سیدحسین میرعابدینی به طرفیت، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته، درخواست سنوات خدمتی بعلت اخراج بدون میل و تعیین تکلیف یا بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره223 مورخ24/2/1383 چنین رأی صادر نموده است، شاکی نسبت به اخراج از ادامه خدمت در بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی شکایت نموده و تقاضای بازگشت به خدمت یا پرداخت سنوات خدمتی را نموده است. اینک با عنایت به مفاد لایحه جوابیه مشتکی‎عنه که به شماره 1129ـ7/6/1382 ثبت اندیکاتور این شعبه گردیده و توضیحات نماینده محترم حقوقی اداره طرف شکایت در جلسه رسیدگی و ملاحظه سوابق پرسنلی مشارالیه چنین مستفاد می‎گردد، نظر به برگ سوابق امر به لحاظ اینکه بنیاد جانبازان با علم و اطلاع از دو شغله بودن شاکی وی را به کار گمارده و نوع استفاده از خدمات مشارالیه قانون کار درخصوص مورد حاکمیت دارد و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم اختلافات ناشی بین کارگر و کارفرما بدواً در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مورد رسیدگی قرار می‎گیرد و پس از صدور رأی قطعی در مراجع مذکور چنانچه شاکی اعتراض به آن داشته باشد، می‎تواند در دیوان عدالت اداری طرح نماید، لذا در وضعیت موجود بنا به مراتب فوق الاشعار دعوی شاکی قابلیت استماع نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/350 موضوع شکایت سیدحسین میرعابدینی بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 223 مورخ24/2/1383 صادره از شعبه21 دیوان به شرح دادنامه شماره120 مورخ 31/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، خصوصاً اینکه تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار وحفاظت فنی و بهداشت کار در موردکارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی، کلیه کارکنان واحدهای خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب مشمول کلیه مقررات قانون کار دانسته و از آنجا که تجدیدنظرخواه در بیمارستان سعادت آباد که از واحدهای تابعه بنیاد محسوب می‎شود، اشتغال دارد، مشمول قانون کار تلقی و لذا تجدیدنظرخواهی وی غیروارد تشخیص و محکوم به رد است. ب ـ1ـ شعبه ششم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه80/1065 موضوع شکایت سیدابوالقاسم کیانی‌جمالی و غیره به طرفیت، بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته مطالبه حقوق و حق سنوات به شرح دادنامه 2200 مورخ 14/12/1381 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص آقای سیدابوالقاسم کیانی‌جمالی و غیره به طرفیت، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بخواسته مطالبه حقوق و حق سنوات با توجه به محتویات پرونـده و پاسخ خوانده نظر به اینکه شکات کارگر محسوب می‎شوند و برابر ماده157 قانون کار شکایت آنان باید بدواً در هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار رسیدگی شود، علیهذا چون موضوع خارج از مصادیق ماده 11 و حدود اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لذا شکایت در حال حاضر قابل استماع نمی‎باشد و قرار رد دادخواست صادر می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/200 موضوع شکایت سیدابوالقاسم کیانی‌جمالی بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره2200 مورخ 14/12/1381 شعبه6 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره1066 مورخ 25/10/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مندرجات اوراق پرونده ملاحظه می‎شود، علت خاتمه دادن به خدمت شکات اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1/10/1373 و تبصره 4 ماده واحده قانون مرقوم است. نظر به اینکه مطابق تبصره 4 قانون ممنوعیت بیش از یک شغل تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است، برای کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است و چون مشاغل بنیاد مستضعفان و جانبازان، مشاغل دولتی نیست و تجدیدنظرخواهان شاغلین قراردادی هستند و فاقد پست سازمانی ثابت، بنابراین اشتغال کارکنان دولت در بنیاد مشمول موضوع ممنوعیت قانونی مذکور نمی‎باشد و از طرفی مشارالیهم، کارگر محسوب‌نشده و مشمول قانون کار نیستند، بنابه مراتب فوق ضمن نقض رأی شعبه بـدوی توجهاً به اساسنامه بنیاد روابط استخدامی شکات تابع مقررات داخلی و اساسنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب13/4/1359 کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلابی شناخته شده است، مشمول قانون کار نمی‎باشند و به موجب ماده40 اساسنامه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و طبق ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررات استخدامی خاص آن بنیاد بوده و از شمول قانون کار مستثنی می‎باشند. بنابراین دادنامه شماره 1066 مورخ 25/10/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض دادنامه شماره 2200 مورخ 14/12/1381 شعبه ششم بدوی دیوان که رسیدگی به شکایت استخدامی شاکی را در صلاحیت دیوان دانسته است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.