رأی شماره ۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه حکم بازنشستگی نافی حق مکتس

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/10/12
شماره ویژه نامه ۱۸۵۹۸
شماره انتشار ۱۸۵۹۸
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 24/9/1387             شماره دادنامه: 642                 کلاسه پرونده: 87/328        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم عفت جلالی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1843 موضوع شکایت آقای رضا حسین زاده به طرفیت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه (بازنشستگی) به خواسته برخورداری از مزایای گروه تشویقی کارکنان ممتاز در سال 1386 به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 28/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، خوانده اعلام داشته نامبرده در تاریخ 1/7/1386 سی سال خدمت داشته و بازنشسته شده و اجرای مصوبه شامل وی نمی‎گردد، لذا رد شکایت وی مورد تقاضا است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه قبل از اعطاء گروه تشویقی، شاکی با داشتن 30 سال سابقه بازنشسته شده است و برخورداری از مزایای فوق در صورتی است که مشارالیه در زمان اعمال و اعطاء گروه تشویقی اشتغال داشته باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1535 موضوع شکایت خانم عفت جلالی به طرفیت آموزش و پرورش (ناحیه یک شهرستان ارومیه) و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته عدم اجرای بخشنامه شماره 1/710 مورخ 14/1/1386 وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت به شرح دادنامه شماره 558 مورخ 13/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مراتب مذکور و جوابیه‎های طرف شکایت نظر به اینکه آموزش و پرورش طرف شکایت منکر اصل استحقاق شاکی در کسب امتیاز لازم جهت برخورداری از گروه تشویقی و فوق‎العاده شغل کارکنان ممتاز نگردیده و علت عدم اجابت خواسته شاکی را بازنشستگی وی در حین انجام اقدامات مربوط به تخصیص گروه تشویقی و فوق‎العاده شغل کارکنان ممتاز اعلام نموده، حال آنکه بازنشستگی شاکی، نافی حق مکتسب وی در زمان اشتغال وی نبوده، لذا با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی هم صرفاً عدم کسر کسورات را از حیث موضوع خواسته دلیل مخالفت با دعوی معنونه اعلام داشته، علیهذا حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد ب ـ نظر به اینکه بررسی اهمیت و ارزش تصمیمات و اقدامات کارکنان دولت در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و سایر عوامل موثر دیگر به شرح فرم ارزشیابی در هر سال معرف کارمند نمونه و برجسته در واحدهای دولتی و علی‌القاعده مبنای تعلق حق برجستگی یا گروه تشویقی به کارمند شایسته در زمان اشتغال به خدمت است و صدور حکم بازنشستگی، نافی حق مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت نیست، بنابراین دادنامه شماره 558 مورخ 13/3/1387 شعبه اول دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.