رأی شماره۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم بازخرید خدمت

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/05/28
شماره ویژه نامه ۱۸۴۸۶
شماره انتشار ۱۸۴۸۶
شماره نامه
تاریخ نامه

       تاریخ: 13/5/1387        شماره دادنامه: 330        کلاسه پرونده: 87/283       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای رسول پاکروان.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 بدوی و اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1319 موضوع شکایت رسول پاکروان به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه 2241 مورخ 26/12/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بازگشت به کار شاکی با توجه به جانباز بودن وی و در اجرای ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان در صلاحیت کمیسیون ماده 16 آن قانون بوده که این امر نیز قبلاً صورت گرفته و در مانحن فیه شرط داشتن سابقه ده سال پرداخت بیمه صرفاً مربوط به احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی و ارتباطی با اشتغال سابقه بیمه شاکی از جهاد سازندگی به سازمان تامین اجتماعی و اجرای توافقنامه نداشته و تاثیری در صحت امر بازخریدی خدمت وی ندارد لذا حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/427 موضوع شکایت رحمت اله قدیری به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته ابطال حکم شماره 34435 مورخ 25/12/1378 به شرح دادنامه شماره 1459 مورخ 15/9/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب منطوق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری کلیه وزارتخانه‎ها... می‎توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را براساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی بازخرید نمایند و از طرفی دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که موجبات ابطال حکم صدرالاشعار را فراهم نماید، اقامه نشده است، نتیجتاً شکایت شاکی را غیرثابت تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‎نماید. ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/575 موضوع تقاضای تجدیدنظر رحمت‌اله غدیری نسبت به دادنامه 1459 مورخ 15/9/1384 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه 766 مورخ 2/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، اولاً طبق تبصره یک الحاقی ماده 74 قانون استخدامی کشوری مصوب 27/4/1365 مجلس شورای اسلامی افرادی که کمتر از 20 سال سابقه خدمت دارند با حصول شرایط جهت آنان حکم بازخریدی صادر می‎گـردد و افراد با سابقه بیشتر از 20 سال می‎بایست بازنشسته شوند. ثانیاً با توجه به محتویات پرونده سازمان تجدیدنظرخوانده متعهد شده که سوابق کسورات بازنشستگی وی را به صندوق تامین اجتماعی منتقل نماید و حالیه با گذشت 7 سال هنوز به تعهد خود عمل ننموده است و درخواست بازخریدی که بر اساس این تعهد صورت گرفته و صدور حکم بازخریدی بر مبنای آن بدون انجام تعهد مذکور فاقد وجهه قانونی می‎باشد. لذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه در حد ابطال حکم کارگزینی 34435 مورخ 25/12/1379 صادر و اعلام می‎گردد. بدیهی است با اعاده به کار وی نامبرده مکلف است کلیه وجوه و امکاناتی که بابت بازخریدی از سازمان تجدیدنظرخوانده اخذ نموده مسترد دارد. دـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3181 موضوع شکایت محمد جزایری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به خواسته ابطال حکم بازخریدی به شماره 37688 مورخ 1/11/1377 به شرح دادنامه 2162 مورخ 23/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی‎عنه بیان داشته از آنجا که شاکی در اجرای بند (ب) تبصره 28 قانون بودجه سال 1377 بازخرید شده است با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه شاکی دلیل کافی بر مخدوش بودن اقدامات طرف شکایت ارائه ننموده است و بازخریدی طبق مقررات انجام شده است فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد نیست و حکم به رد آن صادر می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1341 موضوع تقاضای تجدیدنظر  محمد جزایری نسبت به دادنامه شماره 2162 مورخ 23/9/1382 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 572 مورخ 14/6/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تجدیدنظرخوانده در رابطه با بازخریدی تجدیدنظرخواه متعهد شده است که سوابق کسورات بازنشستگی وی را به صندوق تامین اجتماعی منتقل تا مشارالیه بتواند از مزایای قانونی صندوق مذکور بهره‌مند گردد و این امر در متن ابلاغ کارگزینی شماره 37688 مورخ 1/11/1377 به صراحت قید گردیده و اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در نامه شماره 18303 مورخ 22/4/1383 خطاب به مدیرکل امور اداری و استخدامی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تاکید بر این تعهد و بیان مشکلات ایجاد شده برای نامبرده و سازمان در خصوص مورد درخواست نموده به نحوی مشکل نامبرده با تامین اجتماعی راجع به انتقال کسور بازنشستگی حل گردد و یا اعاده به خدمت شود و نماینده تجدیدنظر خوانده در جلسه دادرسی مورخ 14/6/1383 ضمن قبول تعهد سازمان متبوع در انتقال کسور بازنشستگی مشارالیه (سابقه 22 سال) به سازمان تامین اجتماعی تاکید نمودند که سازمان تامین اجتماعی نامبرده را تحت پوشش قرار نداده و تلاش سازمان متبوع پس از انقضاء 6 سال در این رابطه به نتیجه‎ای نرسیده است و سازمان متبوع معتقد است که نامبرده به کار اعاده و طبق قوانین موضوعه با وی رفتار گردد. با توجه به مراتب مذکور چون سازمان تجدیدنظرخوانده با انقضاء بیش از 6 سال از تاریخ بازخریدی تجدیدنظرخواه قادر به انجام تعهد خود حین بازخریدی وی مبنی بر انتقال کسورات بازنشستگی نامبرده به سازمان تامین اجتماعی اقدامی ننموده است. تجدیدنظرخواه در رابطه با خواسته خود محق تشخیص داده می‎شود. علیهذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت در حد ابطال حکم کارگزینی به شماره37688 مورخ1/11/1377 که در رابطه بازخریدی تجدیدنظرخواه اصدار یافته صادر و اعلام می‎گردد. بدیهی است اعاده به کار تجدیدنظر خواه نامبرده مکلف است کلیه وجوه و امکاناتی که بابت بازخریدی از سازمان تجدیدنظرخواه اخذ نموده به آن سازمان مسترد دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        به موجب بند (ب) تبصره38 قانون بودجه سال1377 کل کشور به‌وزارت جهاد سازندگی اجازه داده شده است که در جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص نسبت به بازخرید خدمت نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم با رعایت شرایط قانونی مربوط اقدام نماید. نظر به اینکه بازخرید خدمت شاکیان بنابه تقاضای آنان و در اجرای مقررات فوق‎الذکر صورت گرفته است و عدم انتقال سوابق مورد ادعای آنان به سازمان تامین اجتماعی که خود مقوله‎ای مجزی و متمایز از حکم مقنن در باب ضرورت تعدیل نیروی انسانی به شرح مذکور می‎باشد، نافی اعتبار بازخرید خدمت شاکیان و آثار مترتب بر آن نیست، بنابراین دادنامه شماره 2241 مورخ 26/12/1385 شعبه دهم دیوان مـبنی بر رد شکایت شـاکی به خواسته لغو حکم بازخرید خدمت و اعاده مجدد به خدمت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی