رأی شماره۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگرداندن کارکنانی که

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/06/16
شماره ویژه نامه ۱۷۹۲۳
شماره انتشار ۱۷۹۲۳
شماره نامه
تاریخ نامه

رأی شماره272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگرداندن کارکنانی که بموجب مصوبه 18796/ت25638 هـ مورخ 25/4/1381 هیأت وزیران از وزارت جهاد کشاورزی  به وزارت نیرو منتقل گردیده‌اند بدون رضایت آنان         تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 272        کلاسه پرونده: 84/991        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای کوروش فرهادپور.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1381 موضوع شکایت آقای روشن دبیری به طرفیت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته، اعتراض به انتقال غیرقانونی از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی موضوع صورتجلسه شماره 1/5/5377 مورخ 19/12/1382 به شرح دادنامه شماره 2034 مورخ 17/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق مصوبه 18796/ت25638 هـ مورخ 25/4/1381 هیأت وزیران کلیه وظایف اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائی، برق روستائی و کشاورزی، آب و فاضلاب روستائی و بهسـازی روستـاهـا از وزارت جهاد کشـاورزی منتـزع و به ترتیـب به وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو و مسکن و شهرسازی ملحق و شرکتهای آب و فاضلاب روستائی به وزارت نیرو وابسته می‌شوند و طبق بند 2 مصوبه مذکور مسئولیت اجراء این تصویب‌نامه به عهده کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر مربوط جهت مورد الف صرفنظر از اینکه در مصوبه فوق اختیاری برای تفویض امور به غیر گروه مذکور داده نشده‌است. نظر به اینکه نمایندگان مندرج در ماده 11 توافقنامه مورخ 1/8/1381 نیز برای اجراء مفاد توافقنامه اختیار تام دارند که در راستای مصوبه مذکور تدوین شده و از طرفی مصوبه مذکور و مفاد محتوای توافقنامه حاکی از واگذاری کلیه نیروی انسانی مربوط به راه روستائی، برق روستائی و کشاورزی، آب و فاضلاب و بهسازی روستاها از وزارت جهاد به وزارتخانه‌های دیگر از جمله وزارت نیرو می‌باشد و شاکی نیز در این راستا به وزارت نیرو منتقل گردیده و با توجه به اینکه متن مصوبه اختیاری در جهت انتقال از وزارت نیرو به جهاد کشاورزی به گروه کاری مذکور نداده و در نتیجه نمایندگان آنان نیز نمی‌توانند چنین اختیاری داشته باشند، ضمن موجه دانستـن شکایـت شاکی حکـم به ابطـال اقدامـات و انتقال مذکـور از وزارت نیـرو به وزارت جهاد صادر و اعـلام می‌گردد. الف ـ2ـ شعبه یازدهم تجـدید نظر در رسیـدگی به پرونده کلاسه 83/1543 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت نیرو به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2034 مورخ 17/9/1383 صادره از شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 136 مورخ 24/1/1384 با رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب ـ1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1377 موضوع شکایت آقای کوروش فرهادپور به طرفیت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته اعتراض بر انتقال غیر قانونی خود از وزارت نیرو به جهاد کشاورزی موضوع صورتجلسه شماره 1/5/5377 مورخ 19/12/1382 به شرح دادنامه شماره 2030 مورخ 17/9/1383 حکـم به ابطال اقدامات و انتقال مذکور از وزارت نیـرو به وزارت جهاد صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/657 و 84/609 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواستـه تجدید نظر در دادنـامه شماره 2030 مـورخ 17/9/1383 به شرح دادنامه شماره 1520 ـ 1519 مورخ 18/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به بند (ب) ماده3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مکلف نموده با هماهنگی دستگاهـهای ذیربـط نسبـت به انتقـال نیروی مازاد اقـدام نماید و با تـوجه به آیین‌نامه اجرائی بند (ب) قانون فوق‌الذکر مصوب 1379 که طریقه اجرای قانون مذکور را بیان نموده است و با عنایت به تصویب نامه شماره 18796/ت25638 هـ مورخ 25/4/1381 هیأت وزیران که مورد استناد مراجع طرف شکایت در مرحله بدوی قرار گرفته است و تنظیم صورتجلسه شماره 1/53775 مورخ 19/2/1382 که متعاقب توافقنامه مورخ 1/8/1381 بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنظیم گردیده و موافقت شده‌است تعداد 107 نفر کارکنانی که قبلاً طی توافقنامه مورخ 1/8/1381 از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو منتقل شده‌اند به شغل اولیه اعاده گردند. بنابراین صدور حکم انتقال مجدد تجدیـد نظـر خوانـده از وزارت نیـرو به وزارت جهاد کشاورزی مغایـرتی با ضوابـط و مقررات قانونـی نداشته است و بـا توجـه به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بدون توجه به این امر صادر گردیده مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی         اولاً، با امعان نظر در مفاد آراء صادره مورد اعتراض تعارض بین آنان محقق دانسته شد، ثانیاً، با عنایت به مصوبه شماره 18796/ت25638 هـ مورخ 25/4/1381 هیأت وزیران مبنی بر انتزاع کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائی، برق روستائی و کشاورزی، آب و فاضلاب روستائی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق امور مزبور به ترتیب به وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو، مسکن و شهرسازی و همچنین وابسته شدن شرکتهای آب و فاضلاب روستائی به وزارت نیرو و مسئولیت اجرای مصوبه مزبور به کارگروهی متشکل از وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر مربوط و انتقال شاکی به وزارت نیرو به تبع توافقنامه مورخ 1/8/1381 و اینکه انتقال مجدد شاکی از آن وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی بدون تمسک به حکم مقنن و جلب رضایت مستخدم، جواز قانونی ندارد، دادنامه شماره 2034 مورخ 17/9/1383 شعبه دهم بدوی دیوان که متضمن این امر بوده و به شرح دادنامه قطعی شماره 136 مورخ 24/1/1384 شعبه یازدهم تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.