رأی شماره۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام‌ آموزش و پرورش ب

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/05/15
شماره ویژه نامه ۱۸۴۷۶
شماره انتشار ۱۸۴۷۶
شماره نامه
تاریخ نامه

       تاریخ: 30/4/1387         شماره دادنامه: 278         کلاسه پرونده: 87/211       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم زهرا شجاعی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/66 موضوع شکایت خانم زهرا شجاعی به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته تقاضای تبدیل حکم آموزگاری به دبیری به شرح دادنامه 2555 مورخ 10/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکی اظهار داشته که با توجه به اینکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس ادبیات فارسی می‎باشد و جمعاً ده سال سابقه خدمت در نهضت سوادآموزی و پیش دانشگاهی و راهنمایی دارد لیکن حکم کارگزینی آموزگار در مقطع ابتدائی صادر کرده‎اند. با توجه به اینکه در خصوص برخی از همکاران وی ابلاغ دبیری صادر نموده‎اند خواستار صدور ابلاغ دبیری برای خود می‎باشد، فلذا با عنایت به مراتب مذکور و جوابیه طرف شکایت نظر به اینکه استخدام شاکیه براساس مجوز شماره 55/133212 مورخ 8/9/1384 به عنوان آموزگار صورت پذیرفته و به علاوه صرف داشتن مدرک لیسانس دلیلی از حیث صدور ابلاغ دبیری نمی‎باشد و موارد دیگری از جمله اعلام نیاز اداره مربوطه و وجود پست سازمانی از جمله موارد دیگری می‎باشد که از این حیث مدارکی دال بر اثبات موارد مذکور ارائه نگردیده مضافاً براینکه علت استخدام شاکی به عنوان آموزگار مقطع ابتدایی تورم نیرو در مقطع بالاتر بوده فلذا دعوی مطروحه غیر موجه تشخیص و در شرایط فعلی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/267 موضوع شکایت اشرف السادات احمدی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهر تهران به خواسته تبدیل حکم آموزگاری به دبیری به شرح دادنامه قطعی 2408 مورخ 15/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه خواهان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بوده و سابقه خدمت در نهضت سوادآموزی را نیز داشته فلذا صدور حکم آموزگاری تضییع حقوق وی و مدرک تحصیلی وی می‎باشد فلذا با توجه به اینکه علی‌الاصول در اداره خوانده برای دارندگان مدرک لیسانس عنوان شغل دبیری صادر می‎گردد و خواهان نیز واجد شرایط مربوطه می‎باشد، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی تعیین عناوین پست ثابت سازمانی داوطلبان ورود به خدمت دولت و یا مستخدمین دولت بر اساس پستهای بلامتصدی و موردنیاز با رعایت مقررات مربوطه به عهده وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مربوط است و در خصوص مورد مجرد ارائه مدرک تحصیلی لیسانس کافی برای الزام وزارت آموزش و پرورش به انتصاب مستخدمان رسته آموزشی به پست دبیری نیست و در نتیجه دادنامه شماره 2555 مورخ 10/11/1386 شعبه اول دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی