رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص انتقال از محل خدمت

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/08/29
شماره ویژه نامه ۱۸۲۷۱
شماره انتشار ۱۸۲۷۱
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 349        کلاسه پرونده: 84/823        شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان کرمان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1653 موضوع شکایت آقای علیرضا خدایار به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته اعتراض به انتقال محل خدمت از رفسنجان به کرمان به شرح دادنامه شماره 747 مورخ 3/5/1383 با توجه باینکه شاکی بوسیله هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیائی خدمت محکوم نشده است، حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/339 موضوع شکایت خانم شیرین کریمی‌فرد به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته ابطال حکم انتقال اجباری به شرح دادنامه شماره 1405 مورخ 31/6/1383 با توجه به اینکه انتقال در کار نبوده، بلکه انتزاع منطقه از رفسنجان و تعیین محل خدمت براساس امتیازات مکتسبه ملاک بوده است، شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         به شرح لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش، منطقه فوق که جزء منطقه آموزشی شهرستان رفسنجان بوده که بلحاظ کثرت دانش‌آموز و وسعت منطقه از ابتدای سال تحصیلی از آموزش و پرورش رفسنجان منتزع‌شده و کارکنان آن منطقه براساس امتیازات شغلی در مناطق آموزش و پرورش رفسنجان و نوق به خدمت آموزشی خود ادامه می‎دهند. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه تعیین محل خدمت افراد مذکور با توجه به نتیجه امتیازات هریک از آنان از اختیارات مدیریت بوده و مغایرتی با قانون نداشته است، دادنامه شماره 1405 مورخ 31/6/1383 شعبه سیزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‎باشد.