رأی شماره ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر نوع استخدام از ر

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/08/29
شماره ویژه نامه ۱۸۲۷۱
شماره انتشار ۱۸۲۷۱
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 332، 333، 334        کلاسه پرونده: 84/523، 524 ـ 85/28        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانمها 1ـ مژگان نوید 2ـ مروارید صیدی 3ـ مرضیه علیخانی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکایت خانم مژگان نوید، خانم مروارید صیدی و خانم مرضیه علیخانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته، اعتراض به تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه‎های شماره 2187 ـ 27/11/1382 و 3449ـ27/11/1383 و 2186ـ27/11/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوری که وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده را در دوران آزمایشی مجاز دانسته که بدون هیچگونه تعهدی حکم برکناری مستخدم را صادر نماید، بناء علیهذا تبدیل نوع استخدام شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی در دوره آزمایشی بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردید و محکوم به رد است. ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/940 موضوع شکایت خانم زهرا ملک‌پوردهکردی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته، اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 2815 مورخ 25/12/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه نامبرده با مجوز رسمی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور برای استخدام رسمی پذیرش و مشغول به کار گردیده است و مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران هم عطف بماسبق نمی‎شود و در قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب1366 فقط تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی پیش‎بینی شده است، بنابراین اعتراض موجه می‎باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی ابطال می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان ‎عـدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         اولاً با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های صادره محرز است. ثانیاً، نظر باینکه شاکیان براساس مجوز رسمی به منظور تصدی پست ثابت سازمانی به صورت آزمایشی استخدام شده‎اند و قانونگذار به شرح مادتین 19 و 20 لایحه قانونی استخدام کشوری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان اعم از ادامه خدمت در عداد مستخدمین رسمی پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی و یا برکناری از خدمت در صورت احراز عدم صلاحیت آنان برای ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است، بنابراین اتخاذ ترتیب دیگری جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبدیل مستخدم آزمایشی به مستخدم پیمانی در حال تصدی پست ثابت سازمانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 2815 مورخ 25/12/1382 شعبه چهارم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.