راهکارهای ارتقای عملکرد دانشگاه آزاداسلامی در حوزه علم و فناوری

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/04/11
شماره ویژه نامه ۱۸۱۵۷
شماره انتشار ۱۸۱۵۷
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         مقدمه:        نظر به ضرورت ایفای نقش مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدارکشور و نظر به‌نتایج حاصل از گزارش اولین ارزیابی خرد علم و فناوری ناظر بر دانشگاه آزاد اسلامی که ارتقای کیفیت و سطح فعالیت‌های این دانشگاه را در زمینه‌های علمی و پژوهشی ایجاب می‌‍‌کند موارد ذیل به عنوان راهکارهای ارتقای عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری در جلسه605 مورخ8/3/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت:        در این مصوبه منظور از « وزارتین»؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.        ماده1ـ دانشگاه آزاداسلامی موظف است شاخص‌های توسعه کیفی خود را شامل نسبت استاد به دانشجو، نسبت اعضای هیئت علمی تمام وقت با رتبه استادیاری و بالاتر به کل اعضای هیئت علمی، نسبت تعداد مقالات مندرج در نشریات علمی ـ پژوهشی (مورد تأیید وزارتین) به تعداد دانش آموختگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی، فضاهای آموزشی و پژوهشی و ... را که باید حداکثر تا پنج سال آینده محقق کند، به همراه برنامه اجرایی آن ظرف مدت شش ماه تهیه و تدوین و برای بررسی و تأیید و نظارت بر تحقق آنها به وزارتین ارائه دهد.        ماده2ـ وزارتین موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه میزان انطباق تأسیس و اجرای تمامی دوره‌های تحصیلات تکمیلی موجود این دانشگاه را با ضوابط و معیارهای مصوب این دوره‌ها، شامل حداقل تعداد اعضای هیئت علمی در هر رشته، انتشار مقاله قبل از دفاع از پایان‌نامه، وجود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی، مزرعه‌ای، بیمارستان‌های آموزشی، شبکه بهداشتی، فضای کالبدی و ... در واحدهای مجری تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بررسی و تعیین نموده و گزارش خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.        تبصره1ـ اعضای هیئت علمی تمام وقت سایر دانشگاه‌ها، شاغلان مراکز علمی و پژوهشی و کارکنان دستگاههای اجرایی به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه محسوب نخواهند شد.        تبصره 2ـ دانشگاه آزاداسلامی موظف است در اجرای این بند همکاری مناسب را با وزارتین به عمل آورد.        ماده3ـ توسعه کمی دانشگاه آزاداسلامی در زمینه افزایش تعداد دانشجو، رشته‌های تحصیلی و رشته محل از تاریخ تصویب این مصوبه مشروط به ارتقای شاخص‌های کیفی مندرج در مواد یک و دو تا میزان مصوب وزارتین است.        ماده4ـ دانشگاه آزاداسلامی موظف است نسبت به ایجاد نظام ثبت آماری و بانک اطلاعاتی جامع آموزشی و پژوهشی خود ظرف مدت یکسال اقدام نماید.        ماده5 ـ دانشگاه آزاداسلامی موظف است دسترسی همه واحدهای مجری تحصیلات تکمیلی خود را به منابع و بانک‌های اطلاعاتی معتبر فراهم نماید.        ماده6 ـ کلیه دانشجویان دوره دکترای تخصصی این دانشگاه که نه ماه پس از تصویب این مصوبه، دانش‌آموخته می‌شوند موظفند قبل از دفاع از پایان‌نامه نسبت به‌انتشار حداقل یک مقاله مستخرج از رساله دکتری در یکی از نشریات علمی ـ پژوهشی داخلی و یا خارجی مورد تأیید وزارتین اقدام نمایند. وزارتین فهرست نشریات داخلی و شرایط و مشخصات نشریات خارجی را در اختیار دانشگاه قرار می‌دهند.        ماده7ـ دانشگاه موظف است برای ارتقای کیفیت پایان نامه‌های دکتری، ضمن رعایت میزان ظرفیت معمول استادان در راهنمایی و مشاوره دانشجویان؛ امکانات، تسهیلات و منابع مالی مناسب را در اختیار اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری قرار دهد.        ماده8 ـ برای ارتقاء سطح علمی و دانش اعضای هیئت علمی، دانشگاه موظف است نسبت به اعطای بورس تحصیلی به نخبگان، گسترش فرصت‌های مطالعاتی، اعطای سرانه پژوهشی به اعضای هیئت علمی، تدوین و اجرای سیاست‌های ارتباط با صنعت، تأسیس مراکز رشد فناوری، ارائه کارگاه‌ها و دروس مرتبط با کارآفرینی و ... اقدام و گزارش آن را ظرف مدت یکسال به هیئت نظارت و ارزیابی ارائه دهد.        ماده9ـ به منظور ارتقاء خلاقیت و مدیریت کیفی دانشگاه و مشارکت استادان در اداره امور، دانشگاه موظف است برنامه تشکیل هیئت امنای مستقل واحدهای بزرگ استانی خود را که تحت نظارت و هدایت هیئت مؤسس دانشگاه فعالیت می‌کنند، حداکثر ظرف مدت شش ماه تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. رؤسای واحدهای مزبور پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند.        ماده10ـ این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه، 10ماده و دو تبصره در جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.