مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۱۹۷۴۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 22/8/1391 خود طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی (ناحیه نیشابور ـ سبزوار) را که در جلسه مورخ 24/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی مورد تصویب قرار گرفته بود را پیرو جلسه مورخ 5/4/1391 خود مجدداً بررسی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:      طرح جامع ناحیه‌ای نیشابور ـ سبزوار به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.جمعیت ناحیه مطابق با سرشماری سال 1385 بالغ بر 870371 نفر می‌باشد که از این تعداد 22/52 درصد آن شهرنشین و 72/47 درصد روستا نشین و حدود 06/0 درصد غیرساکن می‌باشند. عملکرد غالب اقتصادی ناحیه به ترتیب شامل بخشهای خدمات (73/40) و کشاورزی (3340) و صنعت (57/17) می‌گردد. مطابق پیش‌بینی طرح جمعیت ناحیه در افق 20 ساله (1405) با نرخ رشد معادل 5/1 درصد به 1172263 نفر خواهد رسید. این ناحیه در مجموع مساحتی بالغ بر 26070 کیلومتر مربع معادل 37/22 درصد از مساحت استان را در بر می‌گیرد و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:      سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی      سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی      سند شماره3ـ سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی      سند شماره4ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات      لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.      در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی