مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/06/04
شماره ویژه نامه ۱۹۶۵۳
شماره انتشار ۱۹۶۵۳
شماره نامه
تاریخ نامه

                                                                  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری        شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هفتمین جلسه سال جاری، مورخ 19/4/1391 براساس مصوبه مورخ 7/5/1387 خود مبنی بر «ضرورت بررسی کلیه طرحهای جامع گردشگری، به لحاظ تأثیرات کالبدی در سطح منطقه مورد مطالعه و ابهام در شرح خدمات اینگونه طرحها در شورای عالی شهرسازی و معماری»، طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه، به وسعت تقریبی 500 هکتار (در فاصله 12 کیلومتری مرکز استان) را که در تـاریخ 19/12/1389 در شورای بـرنامه‌ریزی و توسـعه اسـتان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیـده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمـن تصویب طرح مقرر نمود:        1ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح تهیه و به تصویب برسد.        2ـ طرح اجـرایی دفع فاضلاب تهـیه و به تصویب شرکت سهامی آبفای استان برسد.        3ـ سطح اشغال مجموعه حداکثر 10% و تراکم ساختمانی به جز ساختمان هتـل سایر فضاهای حـداکثر دو طبـقه تعیین می‌گردد. ضمـناً نقشه طـرح و جدول سرانه‌های مربوطه پس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌گردد.        4ـ سکونت دائم در طرح مجاز نمی‌باشد.        ضمناً دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال شود تا متعاقباً جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میر محمد غراوی