مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح بروزرسانی اراضی عباس‌آباد ته

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/12/22
شماره ویژه نامه ۶۶۷
شماره انتشار ۲۰۱۰۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۶۸۰۵۵                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح بروزرسانی اراضی عباس‌آباد تهران استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ موضوع طرح بروزرسانی اراضی عباس‌آباد تهران را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: لازم است طرح بروزرسانی عباس‌آباد در دو مرحله تهیه شود و به ترتیب به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد: ۱ـ تهیه چشم‌انداز عباس‌آباد مبتنی بر اسناد بالادست و مصوبات پیشین شورای عالی. ۲ـ تهیه طرح ویژه عباس‌آباد به نحوی که تضمین‌کننده رسیدن به اهداف چشم‌انداز و کارکرد آن، سازگاری بارگذاری جمعیتی، ترافیکی و ساختمانی، کیفیت طرح و حفظ مدیریت یکپارچه عباس‌آباد در شهرداری باشد. ۳ـ دبیرخانه شورای عالی با همکاری شرکت عباس‌آباد موظفند اقدامات فوق را در یک بازه زمانی حداکثر شش ماهه انجام دهند. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی