رأی شماره ۷۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سمت شاکی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/12/11
شماره ویژه نامه ۱۸۳۵۴
شماره انتشار ۱۸۳۵۴
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 20/8/1386        شماره دادنامه: 701        کلاسه پرونده: 86/36        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت سراج صبای شیراز.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/788 موضوع شکایت آقای محسن روحانی به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز بخواسته، اعتراض به رأی شماره 6/90/ ه‍ـ ـ10/12/1384 هیأت، به شرح دادنامه شماره726 مورخ 17/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، در مورد شکایت شاکی، نظر به اینکه رأی مزبور در مورد شرکت سراج صبای شیراز که یک شخصیت حقوقی مستقل است صادرگردیده نه در مورد شخص شاکی، از طرف شاکی هم بعنوان یک شخصیت حقوقی طرح شکایت ننموده بنابراین سمتش برای طرح شکایت محرز نبوده مستنداً به مادتین 583 و 588 قانون تجارت و بند (الف) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1091 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شرکت سراج صبای شیراز نسبت به دادنامه شماره 726 مورخ 17/3/1385 صادره از شعبه هفدهم بشرح دادنامه شماره1209 مورخ4/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وفق صورتجلسه مجمع عمومی شرکت، آقای محسن روحانی عمل نکرده است لذا چون از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/787 موضوع شکایت آقای محسن روحانی بطرفیت، هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شیراز بخواسته، اعتراض به رأی مورخ 12/11/1384 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شیراز بشرح دادنامه شماره727 مورخ 17/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی مزبور در مورد شرکت سراج صبای شیراز که یک شخصیت حقوقی طرح شکایت ننموده بنابراین سمتش برای طرح شکایت محرز نبوده، مستنداً به مادتین 583 و 588 قانون تجارت و بند (الف) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1149 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شرکت سراج صبای شیراز نسبت به دادنامه شماره 727 مورخ 17/3/1385 صادره از شعبه 17 دیوان بشرح دادنامه شماره 1277 مورخ 19/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور قرار رد شکایت اجمالاً وارد بنظر می‎رسد، زیرا امضاءکنندگان دادخواست اولیه با توجه به متن آگهی رسمی شرکت سراج صبای شیراز در روزنامه رسمی به شماره ثبت 8954 ـ 8/3/1385 اداره کل ثبت فارس و اختیارات مندرج در آگهی مذکور مبادرت به تنظیم دادخواست کرده و در ذیل دادخواست امضاء رئیس هیأت مدیره مضافاً امضاء مدیرعامل به تصدیق دادگستری شیراز رسیده است و بر طبق متن روزنامه رسمی این دو می‎بایست دادخواست را امضاء می‎کرده‎اند و به امضاء شخص دیگری نیاز نبوده است. مضافاً نظر باینکه شرکت مذکور با دو برگ تسویه حسابهای ارائه داده شده به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اعلام کرده که مطالبات کارگر را (غیر از حق سنوات) پرداخته و این مطالبات در متن آن اوراق منجمله حقوق پایه و عیدی و پاداش و غیره قید شده ولی در متن رأی هیأت تشخیص اداره کار هیچ اشاره‎ای به این اوراق نگردیده است و این حقوق پرداختی مورد نظر نبوده لذا با وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواه و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت اولیه شاکی را جهت طرح موضوع مجدد خواسته با در نظر گرفتن اوراق تسویه حساب در هیأت همعرض اداره کار صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         با عنایت به اینکه آقای محسن روحانی فرزند عزیزاله به شرح پرونده‎هایکلاسه 85/787 و 85/788 به عنوان شخص حقیقی و اصیل در پرونده مبادرت به طرح شکایت نموده و متذکر طرح دعوی با سمت مدیرعامل شرکت سراج صبای شیراز یا دارنده حق امضاء و طرح دعوی در مراجع قضائی از سوی آن شرکت نشده و محتویات پرونده‎های مزبور مفید طرح شکایت از طرف شخص نامبرده است در حالی که رأی مراجع حل‌اختلاف کار به طرفیت شرکت صبای شیراز صادر گردیده است، بنابراین صدور قرار رد شکایت نامبرده به لحاظ عدم طرح شکایت از طرف شرکت نامبرده به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 17/3/1385 شعبه هفدهم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه هشتم تجدیدنظر قرار گرفته است، صحیح و موافق مقررات می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.