انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/15
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۵
شماره انتشار ۱۷۹۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 مورخ23/8/1385 به پیشنهاد هیأت امنای جهاد دانشگاهی انتخاب آقای دکتر حمیدرضا طیبی را برای مدت سه سال به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی تصویب نمود.