انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/15
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۵
شماره انتشار ۱۷۹۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصو ب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 مورخ 23/8/1385 در اجرای بندهای 11 و 12 ماده 7 اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء این بنیاد را به شرح ذیل تصویب کرد:         « براساس بند 11 آقایان علی مطهری و حسین یزدی و براساس بند 12 آقایان غلامعلی حداد عادل و حسن رحیم‌پورازغدی برای عضویت در هیأت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری انتخاب شدند.»