انتخاب عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی‏

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/08/01
شماره ویژه نامه ۱۸۲۴۸
شماره انتشار ۱۸۲۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

‏(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 610 مورخ 27/6/1386، انتخاب آقای دکتر ‏حمید میرزاده را به عنوان عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی تصویب کرد. ‏