مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۱۹۷۴۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در هیجدهمین جلسه سال 1390 در مورخ 12/10/1390 طرح توسعه و عمران ناحیه اردبیل مصوب جلسه 24/6/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل را مورد بررسی نهائی قرار داد و ضمن تصویب کلیات طرح مقرر نمود تدقیق موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان منتخب شورای عالی با حضور آقایان مجیدی و علویان صدر، نماینده استاندار اردبیل و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و پیشنهادات به طرح اضافه شود.      کمیته منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 15/8/1391 خود پیرو مصوبات جلسه مورخ 25/7/1391 نمایندگان وزارتخانه راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و استانداری اردبیل موضوع طرح جامع ناحیه اردبیل را مورد بررسی مجدد قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:      کلیات طرح مورد تأئید قرار گرفت و مقرر شد ضوابط و مقررات استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی به استناد مصوبه شماره 78946ت39127ه مورخ 15/4/1390 هیئت محترم وزیران اصلاح و در ضوابط و مقررات طرح رعایت گردد.جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه اردبیل در سال افق طرح (1405) معادل 785895 نفر (76 درصد شهری و 24درصد روستایی) و مساحت آن 4736 کیلومتر مربع خواهد بود و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:      سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی      سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی      سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی      سند شماره4ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات      لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.      در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.