مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری قزوین

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/01/19
شماره ویژه نامه ۶۷۱
شماره انتشار ۲۰۱۲۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۷۲۴۲۴                                                                     ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح مجموعه شهری قزوین استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲، طرح مجموعه شهری قزوین را مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: طرح مجموعه شهری با نکات زیر مورد تصویب قرارگرفت. همچنین نظرات جمع‌بندی شده کمیته فنی مورد تصویب و تأکید شورا است. افزون بر این نکات یاد شده توسط وزارت صنایع درخصوص شهرک‌های صنعتی و نظرات سازمان محیط زیست و وزارت کشور و سایر اعضاء مورد توجه قرار گیرد: ۱ـ مشاور باید در مورد سازمان اجتماعی مجموعه شهری، نقش شهروندان در فرآیندهای تهیه، بررسی و نظارت بر طرحهای توسعه، مدیریت یکپارچه و کیفیت زندگی در حوزه مجموعه شهری توجه نموده و ارائه طریق نماید. ۲ـ نظرات وزارت راه و شهرسازی در مورد طرحهای حمل و نقل در مقیاس مجموعه شهری قزوین ملحوظ گردد. ۳ـ حمل ونقل درون شهری قزوین و امکانپذیری اجرای شبکه قطار شهری از سوی وزارت کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوع در مورد سایر برنامه‌های عملیاتی نیز مدنظر قرار گیرد. ۴ـ طرح باید نسبت به ایجاد مکان شهرهای جدید در صورت ضرورت اظهارنظر نماید. ۵ ـ پهنه شمالی در سازمان فضایی در نظر گرفته شده جهت حفاظت و گردشگری تنها به پهنه حفاظت تبدیل شود. ۶ ـ در قسمت پهنه شمال شرقی و شرقی پهنه کشاورزی تثبیت شود و از تغییر آن به کاربری مسکونی خودداری شود. ۷ـ دبیرخانه شورای عالی  شهرسازی و معماری موارد فوق را کنترل نماید. معاون معماری و شهرسازی  و دبیر شورای عالی  معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی