مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی»

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1389/12/12
شماره ویژه نامه ۱۹۲۲۷
شماره انتشار ۱۹۲۲۷
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر مسعود گنجی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب می‌شود».