تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/08/15
شماره ویژه نامه ۶۳۰
شماره انتشار ۲۰۰۰۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۳۵۸۹۵/ت۴۹۸۳۰هـ                                                           ۱۲/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری