تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/06/21
شماره ویژه نامه ۶۱۳
شماره انتشار ۱۹۹۶۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۱۷۵۲۴/ت۴۹۵۶۵هـ                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۰۸۲۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری