الحاق بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۸۶۴۶۵/ت۴۱۱۴۴هـ                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۱ الحاق بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۱/ت۴۱۱۴۴هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ اضافه می‌شود. «د ـ موارد استثناء با تشخیص و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد.» معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی