مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج مربوط به تغیی

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۸۴۱                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی  شهر کرج مربوط به تغییر کاربری ۸/۷۶ هکتار اراضی پیرامون کاخ مروارید مهرشهر از فضای سبز، به مسکونی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده(۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهـرسازی و معـماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ خود موضوع مغایرت اساسی شهر کرج مربوط به تغییر کاربری ۸/۷۶ هکتار اراضی پیرامون کاخ مروارید مهرشهر از فضای سبز، به مسکونی با خدمات مربوطه را مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با پیشنهاد کمیسیون ماده ۵ کرج در این خصوص مقرر نمود: سرانه‌های مربوطه در چارچـوب طرح تدقیق سرانـه‌ها و استقرار جمعیت به میزان ۴۰۰ نفر در هکتار به تأئید و کنترل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و متعاقباً ابلاغ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی