مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/06/04
شماره ویژه نامه ۴۹۳
شماره انتشار ۱۹۶۵۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۲۹۸۱۸                                                                  ۱۴/۵/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هفتمین جلسه سال جاری، مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ براساس مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۸۷ خود مبنی بر «ضرورت بررسی کلیه طرحهای جامع گردشگری، به لحاظ تأثیرات کالبدی در سطح منطقه مورد مطالعه و ابهام در شرح خدمات اینگونه طرحها در شورای عالی شهرسازی و معماری»، طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه، به وسعت تقریبی ۵۰۰ هکتار (در فاصله ۱۲ کیلومتری مرکز استان) را که در تـاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ در شورای بـرنامه‌ریزی و توسـعه اسـتان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیـده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمـن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح تهیه و به تصویب برسد. ۲ـ طرح اجـرایی دفع فاضلاب تهـیه و به تصویب شرکت سهامی آبفای استان برسد. ۳ـ سطح اشغال مجموعه حداکثر ۱۰% و تراکم ساختمانی به جز ساختمان هتـل سایر فضاهای حـداکثر دو طبـقه تعیین می‌گردد. ضمـناً نقشه طـرح و جدول سرانه‌های مربوطه پس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌گردد. ۴ـ سکونت دائم در طرح مجاز نمی‌باشد. ضمناً دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال شود تا متعاقباً جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی