تنفیذ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فومن

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/12/11
شماره ویژه نامه ۱۸۳۵۴
شماره انتشار ۱۸۳۵۴
شماره نامه
تاریخ نامه

جناب آقای قهرمانی چابکاستاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان گیلان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فومن در جلسه مورخ 18/8/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان، با قید افق 20 ساله برای طرح و اصلاح جدول سطوح و سرانه و جمعیت (پیوست)، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.