تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/06
شماره ویژه نامه ۶۶۹
شماره انتشار ۲۰۱۱۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۹۲۳۱۰/ت۵۰۳۵۳هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (و) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۲۷/ت۴۷۳۱۵هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ به عنوان آئین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تنفیذ می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری