الزام شورای فرهنگ عمومی به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/15
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۵
شماره انتشار ۱۷۹۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 مورخ 23/8/1385 موضوع پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی را به شرح ذیل تصویب نمود:         « دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موظف است از طریق هماهنگی با کلیه دستگاههای مربوطه نسبت به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی اهتمام نموده و گزارش عملکرد مراکز ذی‌ربط را سالانه به شورای عالی ارائه نماید.»