اصلاح ردیف (۸) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/06
شماره ویژه نامه ۶۶۹
شماره انتشار ۲۰۱۱۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۹۲۳۲۳/۴۵۳۵۲                                                               ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ اصلاح ردیف (۸) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نظر به ایـراد تحریری در ردیـف (۸) جـدول بنـد (۲) تصویـب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، نام «شرکت ذغالسنگ طبس شرقی» به «شرکت ذغالسنگ پروده طبس» اصلاح می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی