اصلاح تصویب‌نامه درخصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/06/10
شماره ویژه نامه ۷۱۰
شماره انتشار ۲۰۲۴۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۶۲۶۶۷/۵۰۹۲۸                                                                      ۴/۶/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه درخصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات  از محل حساب ذخیره ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت‌امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه ۲۰/۵/۱۳۹۳ کمیسیون اقتصاد به‌پیشنهاد شماره ۱۱۹۴۳۴/۹۳ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: ۱ـ مصوبه شماره ۱۸۳۳۰۲/۴۹۸۵۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ هیأت‌امنای حساب ذخیره ارزی به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ مهلت‌های مقرر در بند (۱) و تبصره‌های (۲) و (۴) آن تا پایان آبان ۱۳۹۳، در تبصره (۱) بند (۱) تا پایان بهمن ۱۳۹۳ و در بند (۵) تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌شوند. ب ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۲ـ تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها تا پایان آبان ۱۳۹۳ در دوره تنفس قرار دارند نیز در صورت ارایه تقاضا به بانک عامل ظرف مهلت یادشده (پایان آبان ۱۳۹۳)، مشمول بهره‌مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد. ۲ـ تسهیلات‌گیرندگانی که وفق مهلت‌های مقرر در مصوبه مذکور تقاضای خود را به‌بانک عامل ارائه و بانک عامل نیز با انجام محاسبات و انعکاس نتایج حاصله به متقاضیان، تکلیف تسهیلات گیرندگان مذکور را در استفاده از مزایای مصوبه یادشده معین و اسناد/ قرارداد مربوط را تنظیم نموده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنی می‌باشند. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری