تصویب‌نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/26
شماره ویژه نامه ۶۷۳
شماره انتشار ۲۰۱۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۳۲۷/ت۵۰۴۰۱هـ                                                               ۲۰/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربایجان وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امورخارجه هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۸۴۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۲۶۰۴۳۱۲/۴۳۳ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۳ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربایجان به ترتیب وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شوند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری