تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

مرجع تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى
تاریخ انتشار 1393/01/21
شماره ویژه نامه ۶۷۲
شماره انتشار ۲۰۱۲۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۲۵۶/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ وزیر عـلوم، تحقیـقات و فناوری به تصویب رسیـده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای علی برخورداری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران انتخاب می‌شود». رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی