اصلاح تصویب‌نامه موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم

مرجع تصویب دبیر هیات دولت
تاریخ انتشار 1393/07/14
شماره ویژه نامه ۷۲۰
شماره انتشار ۲۰۲۹۶
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۷۷۶۹۳/ت۵۰۴۰۵هـ                                                                ۸/۷/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۶/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۳۸/ت۵۰۴۰۵ک مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ در بند (۲ـ ۸) ماده (۲) پس از عبارت «در سال ۱۳۹۳» عبارت « در چارچوب آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و» اضافه می‌شود. ۲ـ بند (۲ـ۱۶ـ۲) حذف می‌شود. ب ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ ـ در بند (۶ ـ۳) عبارت «نظام‌نامه فنی ـ اجرایی مناطق را مطابق با شرایط اختصاصی آنها تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید» جایگزین عبارت «اقدام به تدوین نظام‌نامه فنی ـ اجرایی مطابق با شرایط اختصاصی مناطق نماید» می‌شود. ۲ـ در بند (۶ ـ۴ـ۴) عبارت «موضوع به تقاضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط، در شورای عالی مطرح می‌گردد و نظر شورا ملاک عمل خواهد بود» جایگزین عبارت «نظر دبیر شورای هماهنگی مناطق ملاک اقدام دستگاهها خواهد بود و مادامی که بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه اقدام به طرح موضوع در شورا ننموده باشد نظر دبیر و در صورت طرح در شورا، نظر شورا ملاک خواهد بود.» می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری