اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/11/27
شماره ویژه نامه ۶۶۰
شماره انتشار ۲۰۰۸۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۷۴۷۳۶/ت۵۰۱۸۵هـ                                                          ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۲۵/۲۱۴۵۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ در بند «ی» ماده (۱) عبارت «بانک دولتی که» به عبارت «بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح و عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل براساس شیوه‌نامه موضوع ماده (۳) اقدام نمایند.» به انتهای این بند اضافه می‌گردد. ۲ـ در ماده (۳) عبارت «، انتخاب چند بانک دولتی به عنوان بانک عامل» حذف می‌گردد. ۳ـ ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «ماده۱۰ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است در زمان سررسید، قیمت اسناد مزبور را از محل اعتبار ردیف مصوب از طریق بانک عامل پرداخت نماید.» ۴ـ در ماده (۱۲) عبارت «ماده (۱۱)» به عبارت «ماده (۱۰)» اصلاح می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری