لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
توافق نزاکتی

مشاهده بیشتر
توان مالی بلندمدت

مشاهده بیشتر
توان مالی جاری

مشاهده بیشتر
توسعه شهرها

مشاهده بیشتر
توقف به منظورهای غیرتجاری

مشاهده بیشتر
توقف سنج(‌پارکومتر)

مشاهده بیشتر
توقف مطلقا ممنوع

مشاهده بیشتر